Privacy Policy

DBT NL B.V. (de eigenaar van de merken Bag 2 School en Smart Recycling) respecteert uw privacy en zet zich in voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring zal u informeren over hoe wij voor uw persoonlijke gegevens zorgen wanneer u onze website bezoekt (ongeacht waar u deze bezoekt) en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. Houd er rekening mee dat dezelfde gegevensbeschermingsbeginselen van toepassing zijn wanneer u uw informatie via telefoon of e-mail verstrekt, waar deze informatie vereist is.

Deze privacyverklaring wordt in een gelaagd format verstrekt, zodat u kunt doorklikken naar de specifieke gebieden die hieronder worden uiteengezet. Gebruik ook de definities om de betekenis van enkele van de termen te begrijpen die in deze privacyverklaring worden gebruikt.

1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN
2. DE GEGEVENS DIE WE OVER U HEBBEN VERZAMELD
3. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD
4. HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS
5. BEKENDMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
6. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN
7. GEGEVENSBEVEILIGING
8. GEGEVENSVERLENING
9. UW WETTELIJKE RECHTEN
10. DEFINITIES

1. Belangrijke informative en wie wij zijn

Doel van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is bedoeld om u informatie te verstrekken over hoe DBT NL B.V (als de exploitant van de merken Bag2School en Smart Recycling) uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt door uw gebruik van onze website, inclusief alle gegevens die u via e website verstrekt (wanneer u uwzelf aanmeld voor onze nieuwsbrief, registratie- / contactformulieren invult of telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt).

Deze website is niet bedoeld voor kinderen en we verzamelen niet bewust gegevens van kinderen.

Het is belangrijk dat u deze privacy statement samen met andere privacy statements leest wanneer wij persoonlijke gegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken. Deze privacyverklaring is een aanvulling op de ander beleid (zoals algemene voorwaarden en het cookie beleid) en is niet bedoeld om deze te overschrijven.

Verantwoordelijke
DBT NL B.V ("het bedrijf") is verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens, ongeacht of die gegevens zijn verstrekt aan DBT NL B.V, of aan de twee merken die het bedrijf exploiteert: Bag 2 School of Smart Recycling.

Contactgegevens:
Volledige naam van de rechtspersoon: DBT NL B.V.
Email adres: info@bag2school.nl
Postadres: Kabelweg 37, 1014 BA Amsterdam
Telefoonnummer: 0800 222 2220

U heeft het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse toezichthouder voor gegevensbeschermingskwesties (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Echter, wij nemen alle klachten zeer serieus, en verzoeken u eerst contact met ons op te nemen voor u de AP benaderd.

Wijzigingen in de privacyverklaring en het op de hoogte brengen van wijzigingen in uw gegevens
Deze versie is voor het laatst in juli 2018 bijgewerkt.

Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die we over u bijhouden juist en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonlijke gegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.

Links naar derden
Deze website kan links naar websites van derden, plug-ins en applicaties bevatten. Als u op die koppelingen klikt of deze verbindingen inschakelt, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. We hebben geen controle over websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden we u aan de privacyverklaring van elke website die u bezoekt te lezen.

2. De gegevens die we over u hebben verzameld

Persoonlijke gegevens, of persoonlijke informatie, omvat alle informatie over een persoon van waaruit die persoon kan worden geïdentificeerd. Het omvat géén gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

We kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen:

Identiteitsgegevens: voornaam, achternaam en functie.

Contactgegevens adres, e-mailadres en telefoonnummers.

Financiële gegevens bankgegevens (enkel klanten en leveranciers van DBT NL B.V).

Transactiegegevens details over betalingen aan u, betalingen van u (enkel klanten en leveranciers van DBT NL B.V) en andere details van producten en diensten die u bij ons heeft gekocht.

Technische gegevens internetprotocol (IP) adres, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, browser plug-in incl. versies, besturingssysteem, platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.

Gebruiksgegevens informatie over hoe u onze website, producten en services gebruikt.

Marketing- en communicatiegegevens uw voorkeuren bij het ontvangen van marketing van ons, onze externe partners en uw communicatievoorkeuren.

We verzamelen, gebruiken en delen ook Geaggregeerde Gegevens, zoals statistische of demografische gegevens voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonlijke gegevens, maar worden niet beschouwd als persoonsgegevens in de wet aangezien deze gegevens niet direct of indirect uw identiteit onthullen. We kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke websitefunctie. Als we geaggregeerde gegevens combineren met uw persoonlijke gegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonlijke gegevens die worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

We verzamelen geen speciale categorieën van persoonlijke gegevens over u (dit omvat gegevens over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). We verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

Als u geen persoonlijke gegevens verstrekt
Wanneer we persoonsgegevens bij wet moeten verzamelen, of op basis van een contract dat we bij u hebben en u die gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, zijn we mogelijk niet in staat het contract dat we hebben of proberen met u aan te gaan, uit te voeren (bijvoorbeeld om u goederen of diensten te leveren). In dit geval moeten we mogelijk een product of service annuleren die u bij ons heeft, maar we zullen u op de hoogte stellen als dit op dat moment het geval is.

3. Hoe worden uw persoonlijke gegevens verzameld?

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, waaronder:

Directe interacties. U kunt ons uw identiteits-, contactgegevens- en financiële gegevens verstrekken door formulieren in te vullen of per telefoon, e-mail of anderszins met ons te corresponderen. Dit omvat persoonlijke gegevens die u verstrekt wanneer u:
• zich registreert voor onze producten of diensten;
• zich abonneert op onze nieuwsbrieven;
• ons verzoekt om u marketing-materialen te sturen;
• deel neemt aan een wedstrijd, promotie of enquête; of
• u ons feedback stuurt.

• Geautomatiseerde verzameling van gegevens. Tijdens uw gebruik van onze website verzamelen we mogelijk automatisch technische gegevens over uw apparatuur en navigatiegedrag. Wij verzamelen deze persoonlijke gegevens door middel van cookies, serverlogs en andere vergelijkbare. Raadpleeg ons cookiebeleid (https://bag2school.nl/cookies.pdf) voor meer informatie.

Via derden of publiekelijk beschikbare bronnen. We kunnen persoonlijke gegevens over u ontvangen van derden en uit openbare bronnen zoals hieronder uiteengezet:
• Technische gegevens van de volgende partijen: leveranciers van analyses zoals Google, gevestigd buiten de EU;

• Identiteits- en contactgegevens van openbaar beschikbare bronnen.

4. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken wanneer de wet ons dat toestaat. We zullen uw persoonlijke gegevens voornamelijk gebruiken in de volgende omstandigheden:
• Waar we het contract moeten uitvoeren dat we gaan afsluiten of met u zijn aangegaan.
• Wanneer dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten niet.
• Wanneer we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.

Over het algemeen gaan we niet uit van expliciete toestemming als rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens anders dan met betrekking tot het verzenden van externe direct marketing-berichten aan u via e-mail. U heeft het recht om de toestemming voor marketing op elk gewenst moment in te trekken door contact met ons op te nemen.

Marketing
We streven ernaar om u keuzes te bieden met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, met name rond marketing en reclame. Als u uw keuzes wilt controleren of wijzigen met betrekking tot hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, neem dan contact op met het betreffende merk -
Next Best Clothing (office@nextbestclothing.com)
Bag2School (helpdesk@bag2school.com)
Smart Recycling (info@smartrecycling.org.uk)

Promotionele aanbiedingen van ons
U zult marketingcommunicatie van ons ontvangen wanneer: (a) u ons om informatie heeft gevraagd; (b) goederen of aangevraagde diensten bij ons hebt gekocht; (c) als u ons uw gegevens hebt verstrekt terwijl u deelnam aan een wedstrijd; (d) u zich registreerde voor een promotie en u niet expliciet hebt aangegeven géén marketingcommunicatie te willen ontvangen.

Marketing van derden
We zullen uw uitdrukkelijke toestemming vragen voordat we uw persoonlijke gegevens delen met een bedrijf buiten onze groep bedrijven.

Afmelden
U kunt ons of gelieerde derde partijen vragen u niet langer marketingberichten te sturen door contact met ons op te nemen.

Where you opt out of receiving marketing messages, we will retain personal data provided to us as a result of a product/service purchase, or other transactions between us.

Cookies
Als u zich afmeld voor het ontvangen van deze marketingberichten, bewaren we uw persoonlijke gegevens alleen als die ons zijn verstrekt als gevolg van een aankoop van een product / dienst of andere transactie.

5. Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

In sommige gevallen moeten we uw persoonlijke gegevens delen met de volgende soorten partijen voor de doeleinden die zijn uiteengezet in de tabel hierboven.

• Interne derde partijen (i.e. Bag 2 School en Smart Recycling).
• Externe derde partijen.

Dit kan voorkomen als we er voor kiezen om (delen van) ons bedrijf of onze activa te verkopen, over te dragen of samen te voegen (met de externe derde), of wanneer wij fuseren met een externe derde of een externe derde (deels) overnemen. In een dergelijke situatie, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonlijke gegevens op dezelfde manier gebruiken als in deze privacyverklaring staat vermeld.

We eisen van alle externe partijen dat ze de veiligheid van uw persoonlijke gegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij staan niet toe dat onze externe dienstverleners uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken en staan hen alleen toe uw persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

6. Internationale overdracht van gegevens

DBT NL B.V gebruikt uw persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) in de volgende gevallen:

(a) u vraagt ons om dit te doen (bijvoorbeeld als u zich buiten de EER bevindt, en zaken met ons doet);
(b) de gegevens zijn opgeslagen op een mobiel apparaat dat wordt meegenomen naar een locatie buiten de EER, om contact met u en ons hoofdkantoor mogelijk te maken. We zullen ervoor zorgen dat uw data enkel wordt verwerkt in overeenstemming met de regels die van toepassing zijn binnen Nederland en hetzelfde beveiligingsniveau handhaven.

Als we op uw verzoek gegevens naar een partij buiten de EER overdragen, moet u er zelf voor zorgen dat de externe partij voldoende waarborgen biedt om uw gegevens te beschermen.

Mocht een derde partij om de overdracht van uw gegevens buiten de EER verzoeken, dan zal deze partij u daar toestemming voor vragen, zodat u kunt beslissen of de informatie al dan niet aan de derde partij wordt gegeven.

Wanneer we uw persoonlijke gegevens naar een partij buiten de EER overdragen, zorgen wij ervoor dat deze een vergelijkbare mate van bescherming genieten door te vereisen dat ten minste een van de volgende maatregelen worden geïmplementeerd:

• We zullen uw persoonlijke gegevens alleen doorgeven aan landen die door de Europese Commissie geacht worden een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens te bieden. Zie de website van de Europese Commissie voor meer informatie.

• Wanneer we bepaalde serviceproviders gebruiken, kunnen we specifieke contracten hebben die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als gebruikelijk binnen de EER. Zie de website van de Europese Commissie voor meer informatie.

• Wanneer we in de VS gevestigde providers gebruiken, kunnen we gegevens aan hen overdragen als ze deel uitmaken van het Privacy Shield, wat vereist dat zij vergelijkbare bescherming bieden voor persoonsgegevens die worden gedeeld tussen Europa en de VS. Zie de website van de Europese Commissie voor meer informatie.

Neem contact met ons op als u meer informatie wenst te ontvangen over het specifieke mechanisme dat wij gebruiken bij het overdragen van uw persoonlijke gegevens uit de EER.

7. Gegevensbeveiliging

We hebben passende veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan of op een ongeoorloofde manier worden gebruikt, gewijzigd of openbaar gemaakt. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die werknemers, agenten, contractanten en andere derde partijen die uw gegevens nodig hebben voor de uitvoer van hun werk of contract. Zij zullen uw persoonlijke gegevens alleen volgens onze instructies verwerken en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures ingesteld voor het omgaan met vermoede inbreuken op uw persoonlijke gegevens en stellen u en regelgevende instanties op de hoogte van een schending, mocht die voorkomen.

8. Dataretentie

Hoe lang gebruikt u mijn persoonlijke gegevens?
We zullen uw persoonlijke gegevens alleen bewaren voor zolang het nodig is om de doelen te bereiken waarvoor we de gegevens hebben verzameld, inclusief het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Om de juiste bewaarperiode voor persoonlijke gegevens te bepalen houden wij rekening met de hoeveelheid, aard, gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik en/of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens verwerken en of we die doelen kunnen bereiken met andere middelen, en de relevante wettelijke vereisten.

Volgens de wet moeten we basisinformatie over onze klanten bijhouden, inclusief contactgegevens, identiteit, financiële gegevens en transactiegegevens gedurende zeven jaar na de beëindiging van de contractuele relatie.

In gevallen waarin u zich heeft aangemeld voor het ontvangen van marketing-emails met onze aanbiedingen, nieuws en updates zal uw informatie worden bewaard tot u uw aanmelding intrekt.

In sommige gevallen kunt u ons vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen (zie ‘verzoek tot verwijdering' hieronder).

9. Uw wettelijke rechten

U heft verschillende rechten in het kader van de privacywetgeving ten aanzien van uw persoonlijke gegevens:

• Verzoek om toegang tot uw persoonlijke gegevens
• Verzoek tot correctie van uw persoonlijke gegevens
• Verzoek tot verwijdering van uw persoonlijke gegevens
• Verzoek tot beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens
• Verzoek tot overdracht van uw persoonlijke gegevens
• Het recht om toestemming in te trekken

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op door middel van de onderstaande contactgegevens:

DBT NL B.V - 01609 780 474, office@nextbestclothing.com
Bag2School - 01609 780 222, helpdesk@bag2school.com
Smart Recycling - 01609 780 555, info@smartrecycling.org.uk

Normaal gesproken zijn er geen kosten
U hoeft geen vergoeding te betalen voor toegang tot uw persoonlijke gegevens (of om andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek aantoonbaar ongegrond, repetitief of buiten-proportioneel is. Als alternatief kunnen we onder deze omstandigheden weigeren om aan uw verzoek te voldoen.

Wat we van u nodig hebben
Mogelijk moeten we specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te faciliteren. Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekend gemaakt aan personen die er geen recht op hebben om de gegevens te ontvangen.

Tijdslimiet om te reageren
We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Af en toe kan het langer duren als uw verzoek bijzonder complex is of als u een aantal verzoeken hebt gedaan. In deze gevallen zullen we u op de hoogte stellen en u op de hoogte houden.